កង់ត្រាក់ទ័រ

កង់អ៊ុត

ខ្សែរពានកៅស៊ូ

Lốp máy cày:

Ms.Yến: 0913.963.433 –
sales06@ndr.vn

Mr.Sovan: +84.989.584.704 – sales02@ndr.vn

 Other : Ms.Tiên: +84.901.239.278 – sales04@ndr.vn

 Other : Mr.Khang: +84.971 184 864 – sales05@ndr.vn

Lốp đắp, dán:

Mr.Trí: 0979.898048 –
sales01@ndr.vn

ទំនាក់ទំនង